Giới thiệu

Thời lượng: 40h.

Sau khóa học SolidWorks Surface-MoldTools học viên có thể:

  • Hiểu và sử dụng tốt các lệnh trong module Surface để xây dựng và chỉnh sửa mô hình có bề mặt cong phức tạp.
  • Thiết lập các thông số đầu vào để chuẩn bị cho mô phỏng quá trình điền đầy: vật liệu nhựa, máy ép phun, vị trí cổng phun, hệ thống kênh dẫn, hệ thống làm mát trong SolidWorks Plastics.
  • Phát hiện và xử lý các lỗi trong quá trình ép phun.

Yêu cầu đầu vào:

  • Đã học lớp SolidWorks Professional.
  • Có nhu cầu vẽ và chỉnh sửa mô hình có bề mặt cong phức tạp.