Nội dung khóa học

Bài

Nội dung

01

   Giới thiệu về module Motion và mô phỏng tháo lắp.

02

   Thực hiện mô phỏng động học với thẻ Basic Motion và Motion Analysis cơ 

   bản.

   Cách lắp ráp mô hình để mô phỏng phân tích động học.

03

   Gán các điều kiện biên để mô phỏng phân tích chuyển động gồm: các thuộc

   tính về tiếp xúc, giảm chấn, đàn hồi, gán trọng lực và tải.

   Giới thiệu các bộ giải trong Motion.

   Đọc hiểu các biểu đồ sau khi chạy mô phỏng.

04

   Mô phỏng phân tích động lực học Motion Analysis nâng cao với các tiếp xúc

   phức tạp.

05

   Mô phỏng Cam.

   Mô phỏng có xét đến ma sát giữa các chi tiết.

06

   Luyện tập

07

   Mô phỏng phân tích động lực học theo sự kiện với thẻ Event Base Motion.

08

   Xuất các kết quả sang Simulation để kiểm nghiệm bền chi tiết.

09

   Bài kiểm tra + Ôn tập cuối khóa