Nội dung khóa học

Bài

Nội dung

01

   Vẽ phát thảo 3D dùng các lệnh: Smart Dimension, Relation, plane 3D sketch,     Grid System.

02

   Tìm hiểu các loại thép hình thông dụng, tạo profile thép kết cấu.

   Chỉnh sửa phác thảo 3D dùng lệnh Trim/Extend.

03

   Thư viện profile thép hình.

   Tạo gân tăng cứng, gắn nắp bịt.

04

   Tạo mối hàn, Bài kiểm tra về kết cấu hàn.

05

   Bản vẽ kết cấu hàn, bảng kê vật tư BOM, biểu tượng mối hàn.

06

   Tạo chi tiết kim loại tấm và gán các thiết lập thuộc tính chấn, bẻ, dập tấm.

07

   Tạo thêm các thành phần tấm bị chấn bẻ bằng lệnh Edge Flange, Miter         

   Flange, Hem, Fold, Unfold.

08

   Thêm các đường chấn cho chi tiết  kim loại tấm bằng Sketched Bend, Jog, và

   sử dụng công cụ dập tạo hình Forming Tool.

09

   Thêm đường chấn bằng lệnh Insert Bends, gân tăng cứng, và trải phẳng.

10

   Thêm đường chấn bằng lệnh Lofted Bend, Bản vẽ kim loại tấm, bài kiểm tra

   về kim loại tấm.

11

   Phân tích kiểm nghiệm bền mô hình kết cấu hàn đơn giản

12

   Tìm hiểu thành phần, phụ kiện ngành đường ống: Pipe, Crosses, Elbows,

   Equipment, O-lets, Reducers.

13

   Tìm hiểu thành phần, phụ kiện ngành đường ống: Flanges, Valves.

   Xây dựng mô hình thiết bị: Start Route, Smart Dimension.

14

   Sử dụng các lệnh để xây dựng mô hình đường ống.

15

   Thư viện phụ kiện đường ống.

16

   Bản vẽ đường ống.