Nội dung khóa học

Bài

Nội dung

01

   Giới thiệu module Simulation và phạm vi khóa học

   Phân tích Chi tiết đơn giản.

02

   Phân tích bản lắp có xét tiếp xúc, ràng buộc nội của mô hình.

03

   Phân tích bản lắp có xét đến các mối ghép: bulon, chốt, lò xo, hàn… giữa các

   chi tiết.

04

   Phân tích chi tiết có dạng thành tấm mỏng.

   Phân tích mô hình có cả dạng khối và dạng thành tấm mỏng.

05

   Phân tích mô hình kết cấu hàn.

   Phân tích mô hình có cả dạng khối, tấm mỏng và kết cấu hàn.

06

   Luyện tập + Kiểm tra

07

   So sánh các bản thiết thiết kề, tìm tải trọng lớn nhất mô hình chịu được, chọn

   thiết kế tốt hơn với công cụ Design Study.

08

   Tìm, tinh chỉnh kết quả để lấy kết quả chính xác với mục tiêu đặt ta vơi công

   cụ Adative.

   Thực hiện một phân tích nhiệt tĩnh.

09

    Báo cáo đề tài cuối khóa.

    10

    Ôn tập cuối khóa