Nội dung khóa học

Bài

Nội dung

01

   Giới thiệu về trang bản vẽ, các hình chiếu cơ bản của mô hình.

02

   Lấy đầy đủ các hình chiếu, hình trích, hình cắt, hình chi tiết.

03

   Thiết lập hình chiếu, cạnh mô hình trong hình chiếu, tạo đường tâm hình tròn

   và tâm trục.

04

   Lấy kích thước tự động, di chuyển và xóa kính thước.

   Điều chỉnh các thuộc tính hiển thị kích thước.

05

   Lấy kích thước với công cụ Smart Dimension, Dimxpert và Auto Dimension.

06

   Luyện tập.

07

   Ghi chú thích vào bản vẽ, hiển thị biểu tượng mối hàn, dung sai hình học.

08

   Điều chỉnh định dạng trang bản vẽ, template và Layer quản lý đường nét,

   màu sắc bản vẽ.

09

   Sử dụng công cụ Property Tab Builder để quản lý các thuộc tính của bản vẽ.

10

   Tạo bản vẽ lắp với đầy đủ hình chiếu và kích thước lắp ráp.

11

   Lấy bảng kê vật tư Bom (Bill Of Material).

12

   Lấy giá thành chi tiết trong đó có giá vật tư, giá gia công.

13

   Luyện tập và ôn tập cuối khóa.