Nội dung khóa học

Bài

Nội dung

01

   Cộng nhiều khối thành 1 khối sử dụng: tùy chọn Merge Result, lệnh Combine.

   Sử dụng thanh Rollback để quay lại lịch sử tạo khối để xem hoặc chỉnh sửa

   bản 3D.

02

   Di chuyển hoặc sao chép khối.

   Thêm chi tiết đã có vào bản lắp.

   Thêm chi tiết mới trong bản lắp.

   Chia khối.

03

   Vẽ đường cong Spline.

   Chia mặt dùng lệnh Split Line, tạo đường cong với lệnh Curve.

   Tạo phát thảo 3D.

   Tạo góc bo phức tạp với lệnh Fillet.

   Tạo khối có các mặt cắt đồng dạng bằng lệnh Swept Boss.

04

   Tạo hoặc cắt khối có các mặt cắt đồng dạng bằng lệnh Swept Boss, Swept

   Cut, Swept Surface.

05

   Sao chép đối tượng bằng lệnh: Curve Driven Pattern, Sketch Driven Pattern,

   Table Driven Pattern, Fill Pattern, Driven Component Pattern.

06

   Tạo khối có các biên dạng mặt cắt khác nhau với lệnh Loft.

07

   Tạo góc bo cho khối với lệnh Fillet.

   Tìm kích thước phôi.

   Kiểm tra khả năng gia công của chi tiết với công cụ DFM Express.

08

   Chính sửa lỗi, thay đổi thiết kế.

09

   Cấu hình với Kích thước, Tính năng, Biểu thức , và Vật liệu.

10

   Cấu hình theo bảng Excel, Cấu hình bản lắp.

11

   Thêm các thành phần bằng lệnh: New Part, Edit Component, Hole Series.

12

   Lắp ráp nâng cao các chi tiết với lệnh Copy With Mate, MultiMate, Mate

   Reference, Slot, Cam, Gear, Rack pinion, Chain, Smart Component.

13

   Các trạng thái hiển thị mô hình với công cụ Display State, Appearance,

   Assembly Mode, SpeedPak.

14

   Thực hiện mô phỏng động đơn giản, mô phỏng tháo lắp và hoạt động của cơ

   cấu đơn giản.

15

   Sử dụng Simulation phân tích kiểm nghiệm bền bản lắp đơn giản.

16

   Ôn tập cuối khóa, giới thiệu chứng chỉ và giao diện thi.