Giới thiệu

Thời lượng: 30h.

Lớp SolidWorks Motion - Animation cung cấp cho học viên:

  • Cách sử dụng module SolidWorks Motion cơ bản để phân tích động học, động lực học mô hình bản lắp SolidWorks.
  • Các kỹ năng và khái niệm nền tảng để sử dụng module SolidWorks Motion.

Yêu cầu đầu vào:

  • Đã học lớp SolidWorks Professional.
  • Có kiến thức nền tảng về Cơ học máy, Động học, Động lực học.
  • Cần mô phỏng động, phân tích động học, động lực học kết cấu bản lắp.